Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(PR) Prezydent Miasta
(ABI) Referat Administracji Bezpieczeństwa Informacji
(AK) Wydział Audytu i Kontroli
(AK-AW) Referat Audytu Wewnętrznego
(AK-BP) Referat Obsługi Prawnej
(AK-KW) Referat Kontroli Wewnętrznej
(AK-PP) Referat Obsługi Programów Pomocowych
(AK-ZP) Referat Zamówień Publicznych
(ASP) Asystent Prezydenta Miasta
(BOP) Biuro Obsługi Prezydenta Miasta
(DRU) Doradca Prezydenta Miasta do Spraw Reorganizacji Urzędu i Dialogu Społecznego
(DSE) Doradca Prezydenta Miasta do Spraw Społeczno-Ekonomicznych
(IGA) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inicjatyw Gospodarczych i Aktywizacji Zawodowej
(MRK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(ONP) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
(OO) Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta
(OO-OR) Referat Organizacyjny
(OO-RM) Referat Rady Miasta
(OP) Wydział Spraw Osobowych i Rachuby Płac
(OP-HP) Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(OP-KA) Referat Spraw Osobowych i Szkolenia
(OP-PO) Główny Specjalista ds. Prawno-Organizacyjnych
(OP-RP) Referat Rachuby Płac
(OPO) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych
(RIM) Doradca Prezydenta Miasta do Spraw Rozwoju Infrastruktury i Mieszkalnictwa
(RPI) Biuro Rzecznika Prasowego i Informacji o Mieście
(SE) Sekretarz Miasta
(AA) Wydział Administracji i Archiwum
(AA-AG) Referat Administracyjno-Gospodarczy
(AA-AO) Referat Archiwum i Obiegu Dokumentów
(KS) Wydział Kultury i Sportu
(KS-RK) Referat Kultury
(KS-RS) Referat Sportu
(USC) Urząd Stanu Cywilnego
(SK) Skarbnik Miasta
(FN) Wydział Finansowy
(FN-BM) Referat Budżetu Miasta
(FN-BU) Referat Budżetu Urzędu Miasta
(FN-EG) Referat Egzekucji
(FN-WP) Referat Wymiaru i Poboru Podatków i Opłat Lokalnych
(WG) I Z-ca Prezydenta Miasta
(GEO) Geodeta Miasta
(IMR) Referat Inwestycji Miejskich i Remontów
(IR) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta
(IR-GG) Referat Geodezji
(IR-GK) Referat Gospodarki Komunalnej
(IR-GO) Referat Gospodarki Odpadami
(IR-MG) Referat Gospodarki Mieniem
(IR-OS) Referat Ochrony Środowiska
(IR-UA) Referat Urbanistyki i Architektury
(WS) II Z-ca Prezydenta Miasta
(SO) Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
(SO-DG) Referat Działalności Gospodarczej
(SO-ED) Referat Edukacji
(SO-GL) Referat Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych
(SO-KM) Referat Komunikacji
(SO-SO) Referat Spraw Obywatelskich
(SO-ZS) Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZK-KB) Referat ds. Koordynacji Bezpieczeństwa
(ZK-MC) Referat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
(ZK-OL) Referat Ochrony Ludności
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych

Symbol wydziału: SO-GL
Nazwa: Referat Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych
Telefon: 32 7605490 (453, 458, 397, 452, 395,396) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 6-7, 12-14
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00, wtorek-czwartek: 8:00-16:00, piątek: 8:00-14:00
Referat Komunikacji (ul. Jana Pawła II 1)
poniedziałek: 7:00-17:00, wtorek - czwartek: 8:00-15:30, piątek: 8:00-13:30


Personel wydziału
Anna Rembierz główny specjalista; p.o. kierownika
Karol Dolny inspektor
Marta Dziemba-Korzyniec podinspektor
Bogumiła Gaweł inspektor
Ewa Grzywocz główny specjalista
Paweł Kądziołka inspektor
Małgorzata Kuklok inspektor
Anna Kulik inspektor
Aleksandra Kurdziej-Treit główny specjalista
Dorota Namysło młodszy referent
Iwona Nibisz inspektor
Joanna Niezgoda inspektor
Rafał Nogajczyk inspektor
Joanna Oczko inspektor
Marta Paprotny inspektor
Joanna Wolska inspektor

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
1431 Udostępnianie informacji publicznej
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3051 Obsługa finansowa pożyczek i kredytów
3150 Dochody z majątku gminy
3152 Dochody z majątku Skarbu Państwa
3153 Dotacje
3220 Dowody księgowe
3222 Rozliczenia
3222.1 Zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe
3222.2 Zadania zlecone
3222.3 Zadania własne
3223 Ewidencja syntetyczna i analityczna
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
6811 Inwentaryzowanie nieruchomości
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6850 Użyczanie nieruchomości
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7110 Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy
7113 Analizowanie cen najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
7114 Ustalanie zasad najmu lokali oraz wysokości opłat za najem lokali
7121 Ustanawianie odrębnej własności lokali
7123 Ustalanie tytułów prawnych do lokali
7124 Ustalanie i poświadczanie stanu prawnego nieruchomości i lokali
7130 Wspólnoty mieszkaniowe
7132 Kontrolowanie prawidłowości sprawowania zarządu nieruchomościami
7133 Kontrolowanie prawidłowości wykorzystania lokali
7140 Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
7140.1 Rozpatrywanie wniosków o przydział mieszkaniowy
7140.2 Skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony
7140.3 Skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony
7140.4 Przetargi na lokale mieszkalne
7140.5 Korespondencja wg właściwości
7142 Zapewnianie lokali mieszkalnych socjalnych
7142.1 Realizacja wyroków sądowych o eksmisję
7142.2 Odszkodowania za niedostarczenie lokalu
7142.3 Korespondencja wg właściwości
7144 Zamiana lokali mieszkalnych
7146 Zadłużenie czynszowe lokali mieszkalnych
7147 Podnajem lokali mieszkalnych
7150 Przetargi na wynajem lokali użytkowych
7152 Przyznawanie pomocy publicznej w zakresie wynajmu lokali użytkowych
7153 Zadłużenie czynszowe lokali użytkowych
820 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu udzielania świadczeń pomocy społecznej
824 Obsługa dodatków mieszkaniowych
824.1 Dodatki mieszkaniowe
824.2 Dodatki energetyczne
827 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej
8280 Informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków
8281 Zaświadczenia dla świadczeniobiorców

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij