Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PC) Biuro Controlingu Operacyjnego
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PS) Pełnomocnik do spraw Rodziny
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Wydział Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(Z) Sekretarz Miasta
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Organizacji i Zarządzania

Symbol wydziału: ZO
Nazwa: Wydział Organizacji i Zarządzania
Telefon: 32 7605 213 (282, 287,289,276, 212) Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. 1, 2, 3, 4
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Aneta Pelka Naczelnik
Katarzyna Basiak Inspektor
Agnieszka Bobowska podinspektor
Anna Brol Inspektor
Katarzyna Burdach podinspektor
Elżbieta Cichy inspektor
Sylwia Ciesielska Podinspektor
Zenon Gwóźdź Kierowca
Roman Janocha Konserwator
Zbigniew Jaszcza Konserwator
Barbara Kaleja Podinspektor
Jarosław Kata Inspektor
Klaudia Kopic Podinspektor
Ewa Król Stażysta
Anna Kulik Inspektor
Izabela Lamik pracownik I stopnia
Olimpia Ludwikowska Inspektor
Maciej Malik młodszy referent
Sabina Marona Inspektor
Patrycja Maruszczyk Inspektor
Martyna Mendala Inspektor - Asystent Prezydenta Miasta
Beata Mrowiec-Abdelkawy Inspektor
Artur Mrozek Zastępca Naczelnika
Dorota Namysło podinspektor
Sylwia Orzadowska Młodszy Referent
Martyna Popek Młodszy Referent
Monika Potempa Inspektor
Tomasz Przełożny Kierowca
Grzegorz Sadkowski Pracownik II stopnia
Anna Skiba Główny Specjalista
Szymon Staniek Inspektor
Iwona Światkowska Inspektor
Krystyna Świerczek Inspektor
Adriana Zawistowska podinspektor
Sebastian Zbieralski Podinspektor

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0002 Sesje rady gminy
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0006 Projekty uchwał rady gminy
0008 Realizacja uchwał rady gminy i jej monitorowanie
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0051 Realizacja zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0052 Upoważnianie osób (podmiotów) do działania w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0053 Kolegium wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
0057 Sprawozdawczość z działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
013 Herby, flagi, emblematy, insygnia, odznaczenia, medale lub inne symbole gminy i jej jednostek
0141 Polityka jakości i księga jakości oraz ich zmiany
0142 Procedury i instrukcje dotyczące zarządzania jakością oraz ich zmiany
0144 Audyty jakości zewnętrzne
0145 Audyty jakości wewnętrzne
0146 Doskonalenie systemu zarządzania jakością
0147 Prowadzenie i koordynacja działań w systemie zarządzania jakością
015 Usprawnianie organizacji urzędów, wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania
021 Udział gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0342 Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej
0711 Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
0750 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
120 Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
142 Ochrona danych osobowych
1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej
1431 Udostępnianie informacji publicznej
144 Obsługa merytoryczna systemów powiadamiania mieszkańców gminy
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
160 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
1614 Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonych między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1631 Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
1633 Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
1634 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
1636 Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w archiwum zakładowym
1637 Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie postępowania z dokumentacją oraz ustalanie terminów przejęcia dokumentacji
1641 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2142 Praktyki
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2411 Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych
2511 Dokumentacja techniczna prac remontowych
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
253 Ubezpieczenia majątkowe
254 Ochrona mienia własnej jednostki
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2615 Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych
2630 Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3220 Dowody księgowe
3222 Rozliczenia
3226 Zobowiązania, poręczenia
3241 Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne
502 Obsługa organizacyjna wyborów
503 Obsługa organizacyjna referendów
5314 Obsługa rzeczy znalezionych
5315 Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij