Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PC) Biuro Controlingu Operacyjnego
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PS) Pełnomocnik do spraw Rodziny
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Wydział Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(Z) Sekretarz Miasta
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Polityki Społecznej

Symbol wydziału: SP
Nazwa: Wydział Polityki Społecznej
Telefon: 32 7605389 (390, 461, 468, 465, 467,468) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 33-35, 63
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Katarzyna Jończyk Naczelnik
Barbara Adamus Pomoc administracyjna
Joanna Bartusz Inspektor
Monika Błaszkiewicz-Wanoth Podinspektor
Marek Bogdoł Inspektor
Mariusz Burczyk Główny specjalista
Angelika Chrószcz Podinspektor
Edyta Ciosek podinspektor
Klaudia Czyż stażysta
Mirosława Galbarczyk Inspektor
Karolina Gołębiewska Młodszy referent
Jarosław Gromacki Podinspektor
Barbara Isalska-Paprotny Inspektor
Katarzyna Iskrowicz Główny Specjalista
Aleksandra Jurczyk Inspektor
Izabela Kłosowska-Spandel Inspektor
Sara Kolasińska Referent
Zbigniew Kral Podinspektor
Krzysztof Kratofil Zastępca Naczelnika
Justyna Kucharczyk pomoc administracyjna
Ewa Labus Pomoc administracyjna
Sabina Miland Inspektor
Magdalena Mucha referent
Andrzej Nicpoń Inspektor
Katarzyna Paszek podinspektor
Dariusz Płoskonka Inspektor
Joanna Rosińska Podinspektor
Michał Rudziński Inspektor
Sławomir Schulz Pomoc administracyjna
Karolina Walczak Inspektor
Marta Widera Podinspektor
Agnieszka Wysocka Podinspektor
Wioleta Zajczyk Inspektor

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0121 Organizacja (w tym tworzenie, likwidacja) urzędów obsługujących organy gminy
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
062 Programy
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3050 Obsługa finansowa funduszy i środków dodatkowych
3226 Zobowiązania, poręczenia
3226.5 Porozumienia z partnerami programu Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej
3226.6 Porozumienia z partnerami programu Siemianowicka Karta Seniora 60+
511 Monitorowanie działalności stowarzyszeń
513 Monitorowanie działalności fundacji
520 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące działalności organizacji pożytku publicznego
522 Wspólne zespoły doradcze i opiniodawcze gminy i organizacji pożytku publicznego
523 Wymiana informacji o kierunkach działalności organizacji pożytku publicznego pomiędzy gminą i tymi organizacjami
524 Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego
526 Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5312 Mniejszości narodowe
5313 Repatrianci
5562 Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
7346 Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem (licencją)
7346.1 Opieka nad dziećmi do lat 3
7346.2 Apteki
8021 Rady społeczne zakładów opieki zdrowotnej
8023 Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej
8023.1 Szpital Miejski
8023.2 Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
8023.3 Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
8023.4 Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
8030 Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
8031 Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
8050 Ochrona zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi
8110 Programy w zakresie pomocy społecznej
8110.1 Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej
8110.2 Siemianowicka Karta Seniora 60+
8110.3 KDR
8110.4 Sprawozdania i rozliczenia programu KDR
8120 Współdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej
8120.1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8120.2 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1
8120.3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej
8120.4 Domy Pomocy Społecznej
8120.5 Powiatowy Urząd Pracy
8122 Otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
8132 Pomoc kombatantom i osobom represjonowanym
8133 Pomoc cudzoziemcom, uchodźcom i repatriantom
8135 Zapobieganie patologiom społecznym
8140 Prowadzenie świetlic środowiskowych finansowanych w ramach profilaktyki alkoholowej
8141 Dodatkowe zadania podejmowane w ramach profilaktyki alkoholowej
815 Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz monitorowanie jego pobytu
8173 Rozliczenia finansowe w zakresie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej
8225 Zapewnianie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
823 Sprawy osób niepełnosprawnych rozpatrywane na poziomie gminy
8250 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
8250.1 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych
8250.2 Świadczenie rodzicielskie
8250.3 Program 500+
8250.4 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia niepełnosprawnego dziecka
8250.5 Dobry start (300+)
8251 Zasiłki pielęgnacyjne
8252 Świadczenia pielęgnacyjne
8253 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
8280 Informowanie jednostek zewnętrznych o osobach korzystających ze świadczeń lub dodatków
8281 Zaświadczenia dla świadczeniobiorców
8282 Listy wypłat świadczeń ze składką na ZUS
8286 Obsługa finansowa świadczeń
8311 Zaliczka alimentacyjna
8313 Egzekucja zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych
8320 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
8321 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
8325 Egzekucja świadczeń z funduszu alimentacyjnego
8326 Planowanie i sprawozdawczość w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
8410 Programy działania na rzecz osób niepełnosprawnych
8460 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij