Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PC) Biuro Controlingu Operacyjnego
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PS) Pełnomocnik do spraw Rodziny
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Wydział Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(Z) Sekretarz Miasta
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Gospodarki Komunalnej

Symbol wydziału: RK
Nazwa: Wydział Gospodarki Komunalnej
Telefon: 327605351(377,427,472,493, 384,466,473) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 8-11,19
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Damian Kołakowski Naczelnik
Marlena Brol Główny Specjalista
Bogumił Ciscoń Główny Specjalista
Witold Dułak Główny Specjalista
Marcin Dyla pracownik II stopnia
Magdalena Glados Inspektor
Marzena Goj Inspektor
Martyna Knapik podinspektor
Mariusz Koj Inspektor
Małgorzata Lasak podinspektor
Weronika Liszka Inspektor
Anna Łysko-Witkowska Podinspektor
Michał Neumann Podinspektor
Daria Ochman Podinspektor
Alina Olszewska Inspektor
Jolanta Pietuszko stażysta
Emilia Piżuch-Lojtek Inspektor
Jolanta Przykuta pracownik II stopnia
Iwona Robak-Charchan Główny Specjalista
Władysław Sakowski Podinspektor
Aleksandra Słomiany Podinspektor
Magdalena Spychalska Inspektor
Agata Stryha Podinspektor
Natalia Wach Pomoc administracyjna
Grzegorz Wroński Inspektor

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0642 Sprawozdawczość statystyczna
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
112 Udział w obcych komisjach, zespołach, grupach roboczych
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3131 Opłata eksploatacyjna
3135 Opłata miejscowa
3135.1 Postępowania podatkowe
3135.2 Korespondencja Gospodarki Odpadami
3138 Opłata od posiadania psów
3153 Dotacje
3210 Obrót gotówkowy
3211 Obrót bezgotówkowy
3212 Depozyty kasowe, obsługa wadium
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3223 Ewidencja syntetyczna i analityczna
3224 Uzgadnianie sald
3226 Zobowiązania, poręczenia
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
5545 Akcje przeciwpowodziowe
604 Informacje o środowisku i jego ochronie
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
6122 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
6130 Ustanawianie i ochrona zieleni, zadrzewień, parków gminnych
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6152 Zezwalanie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców
620 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii, gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
631 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony wód i gospodarowania wodami
6320 Ustalanie stref ochronnych ujęć wody
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6332 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami
7000 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej
7003 Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7010 Planowanie inwestycji komunalnych
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7012 Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnych
7012.1 warunki techniczne i uzgodnienia dokumentacji
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7014 Ewidencja inwestycji komunalnych
7020 Ewidencja obiektów i urządzeń komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7021.1 Utrzymanie zieleni
7021.10 oświetlenie uliczne
7021.11 oświetlenie świąteczne
7021.12 Utrzymanie szaletów miejskich
7021.2 Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew
7021.3 Zlecenia
7021.4 Utrzymanie placów zabaw
7021.5 Referencje i zaświadczenia
7021.6 Wodociągi
7021.7 kanalizacja sanitarna
7021.8 kanalizacja deszczowa
7021.9 ciepło
7030 Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalne
7031 Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych
7031.1 Dowody księgowe dot. Letniego i zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i przystanków w Siemianowicach Śląskich - część 1 zamówienia
7031.2 Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków w Siemianowicach Śląskich - SPRAWY
7031.3 Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków w Siemianowicach Śląskich - Pisma do wiadomości
7031.4 Letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków w Siemianowicach Śląskich - Interpelacje, Informacje publiczne
7032 Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnych
7040 Zakładanie, rozszerzanie i likwidacja cmentarzy komunalnych
7235 Usuwanie pojazdów
7240 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
7243 Nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego
7243.5 Korzystanie z przystanków
8135 Zapobieganie patologiom społecznym

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij