Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Zarządzania Kryzysowego

Symbol wydziału: ZK
Nazwa: Wydział Zarządzania Kryzysowego
Telefon: 32 7301886 (84) Faks: 32 7301883 (85)
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Dąbrowskiego 13, II p.
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Michał Czaja Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Wojciech Abłażewicz Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Zbigniew Ciepliński Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Monika Gałeczka-Gawron Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Michał Gąsiorowski Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ryszard Jarząbek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marcin Kołodziej Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Adam Kostka Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Andrzej Lebek Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Bogusława Nibisz - Wawrzak Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Izabela Pesel Zastępca Naczelnika Więcej ... [Więcej ...]
Maria Szydłowska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Anna Wichary Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Michał Wybraniec Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej
0644 Meldunki i raporty sytuacyjne
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
1410 Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych oraz wykazu tych informacji dla poszczególnych klauzul
1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony informacji niejawnych
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
1630 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
230 Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
255 Ochrona przeciwpożarowa
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2610 Magazynowanie środków trwałych i nietrwałych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3160 Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot
3220 Dowody księgowe
3226 Zobowiązania, poręczenia
3241 Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
525 Oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu tej działalności
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5510 Organizacja Komisji bezpieczeństwa i porządku
5511 Posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku
5520 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy
5521 Organizacja i działalność straży gminnych (miejskich)
5522 Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku
5530 Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego
5531 Monitorowanie działalności centrów zarządzania kryzysowego
5532 Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie
5533 Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności
5534 Organizacja łączności alarmowej
5535 Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych
5541 Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej
5543 Wyposażenie w sprzęt służb przeciwpożarowych
5544 Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia
5545 Akcje przeciwpowodziowe
5550 Plany obrony cywilnej
5551 Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej
5552 Organizacja formacji obronnych
5553 Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej
5555 Zaopatrzenie ludności i zakładów pracy w sprzęt obronny
5556 Baza służąca obronie cywilnej
5557 Popularyzacja obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie
5560 Planowanie w zakresie spraw obronnych
5560.7 AKCJA KURIERSKA
5560.8 SZKOLENIA OBRONNE
5561 Organizowanie systemu kierowania obronnością
5562 Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
5563 Przygotowanie obiektów i dróg o znaczeniu obronnym na potrzeby obronne państwa
5564 Organizacja jednostek zmilitaryzowanych
5565 Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie
5565.1 SPECJALNIE TWORZONA JEDNOSTKA ZMILITARYZOWANA
5566 Przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń
5566.1 SIŁY ZBROJNE
5568 Realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)
5570 Organizacja kwalifikacji wojskowej
5571 Działalność komisji kwalifikacyjnej
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
5572.1 REKOMPENSATY ZA UTRACONE ZAROBKI W CZASIE ODBYTYCH ĆWICZEN WOJSKOWYCH
6142 Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych
7226 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
8050 Ochrona zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi
8131 Interwencja kryzysowa
8135 Zapobieganie patologiom społecznym

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij