Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Edukacji

Symbol wydziału: SE
Nazwa: Wydział Edukacji
Telefon: 32 7660530 (531-541) Faks: 32 7605280
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-100 Siemianowice Śląskie, Al. Sportowców 1, pok. 6-9
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Anna Sobieraj Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Beata Adamus Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Banaszczyk Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Monika Bednarska Starszy Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Robert Braksator Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Beata Fijoł Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Monika Gawrońska Zastępca Naczelnika Więcej ... [Więcej ...]
Marzena Goj inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Kryś Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Oliwia Mroczkowska Starszy inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Martyna Orlikowska Starszy inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Justyna Rudzińska inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Patrycja Siarkowska Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Sołdyńska Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Weintrit Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Teresa Wicher Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0120 Statut gminy i jego zmiany, statuty jednostek pomocniczych oraz inne sprawy z zakresu ich organizacji
0123 Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacja
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
066 Informacje o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych
1412 Udostępnianie informacji niejawnych
152 Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
1634 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
222 Pomocnicza dokumentacja osobowa w komórkach organizacyjnych
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
2403 Dokształcanie pracowników
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2424 Emerytury i renty
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3031 Przekazywanie środków finansowych dla urzędów, ich komórek i jednostek organizacyjnych gminy
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3033 Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3153 Dotacje
3226 Zobowiązania, poręczenia
3230 Dokumentacja płac i potrąceń z płac
434 Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku
440 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu systemu oświaty
4420 Ustalanie sieci przedszkoli publicznych
4421 Ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów
4422 Uzyskiwanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
4423 Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych
4424 Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych
4430 Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych
4431 Wspieranie szkół niepublicznych
444 System informacji oświatowej
4450 Realizacja obowiązku nauki oraz sprawy rekrutacji do szkół
4451 Kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami powiatu
4452 Nauczanie indywidualne i rewalidacja indywidualna
4453 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
4454 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i klasy integracyjne
4455 Olimpiady i konkursy edukacyjne
4460 Programy pomocy materialnej dla uczniów
4461 Przyznawanie zasiłków szkolnych uczniom
4462 Przyznawanie stypendiów szkolnych uczniom
4463 Pomoc materialna uczniom o charakterze motywacyjnym
4464 Dowóz uczniów do szkół
4470 Awans zawodowy nauczycieli
4471 Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
4480 Realizacja i wykorzystanie funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli
4481 Uzgodnienia ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących nauczycieli
5312 Mniejszości narodowe
8031 Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
8135 Zapobieganie patologiom społecznym
815 Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz monitorowanie jego pobytu

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij