Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Symbol wydziału: RI
Nazwa: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Telefon: 32 7605404 (405,406,410,444,471,477,469) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 28, 29, 41, 44
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Jacek Rembierz Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Teresa Bińkowska Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Monika Chromik-Pilch Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Sylwia Cieśla Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Kornelia Fronczek stażysta Więcej ... [Więcej ...]
Maria Jurczak Główny specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Danuta Kwiatkowska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Jacek Latusek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Natalia Magner Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Beata Moos Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Muter Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Iwona Papierska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marcin Rogula Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Magdalena Sala Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Mariusz Sobeczko Zastępca Naczelnika Więcej ... [Więcej ...]
Sandra Socha pracownik I stopnia Więcej ... [Więcej ...]
Julia Stasiak Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Stwora Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ewelina Zaleska Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
021 Udział gminy w tworzeniu związków międzygminnych, stowarzyszeń lub porozumień oraz ich organizacja i zmiany
0232 Realizacja nadzoru właścicielskiego
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0750 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
254 Ochrona mienia własnej jednostki
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3033 Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3110 Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdawczość w tym zakresie
3120 Podatek od nieruchomości
3122 Podatek leśny
3134 Opłata adiacencka
3136 Opłaty za zarząd gruntami i za ich użytkowanie
3138 Opłata od posiadania psów
3141 Zaświadczenia w sprawach opłat
3141.1 Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach
3141.2 Skarb Państwa - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone dla właściecieli garaży
3141.3 Gmina – opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone dla spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów zajmujących się budownictwem wielorodzinnym
3141.4 Skarb Państwa - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone dla spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów zajmujących się budownictwem wielorodzinnym
3141.5 Gmina - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone dla właścicieli lokali mieszkalnych
3141.6 Skarb Państwa - opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone dla właścicieli lokali mieszkalnych
3141.7 Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach
3153 Dotacje
3162 Windykacja należności
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3226 Zobowiązania, poręczenia
3228 Obsługa księgowa w zakresie VAT
3234 Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
5313 Repatrianci
5545 Akcje przeciwpowodziowe
6125 Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6142 Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych
6143 Profilaktyka weterynaryjna i upowszechnianie higieny pozyskiwania produktów zwierzęcych
6180 Zezwalanie na uprawę maku i konopi
6322 Odszkodowania w związku z zalaniem gruntów podczas powodzi
6332 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami
642 Badanie jakości gleby i ziemi
6560 Analizy i informacje dotyczące występowania szkód górniczych
6620 Obsługa ewidencji gruntów i budynków
6641 Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz zlecanie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych
6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
680 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami
6812 Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości
6812.1 Gmina - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego garaż
6812.10 Skarb Państwa - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osób fizycznych (bez garaży)
6812.11 Gmina - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dla osób prawnych (bez spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów zajmujących się budownictwem wielorodzinnym)
6812.12 Skarb Państwa - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dla osób prawnych (bez spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów zajmujących się budownictwem wielorodzinnym)
6812.2 Skarb Państwa - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego garaż
6812.3 Gmina - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów zajmujących się budownictwem wielorodzinnym
6812.4 Skarb Państwa - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów zajmujących się budownictwem wielorodzinnym
6812.5 Gmina - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dla właścicieli lokali mieszkalnych
6812.6 Skarb Państwa - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dla właścicieli lokali mieszkalnych
6812.7 Gmina - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dla właścicieli lokali użytkowych
6812.8 Skarb Państwa - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dla właścicieli lokali użytkowych
6812.9 Gmina - aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osób fizycznych (bez garaży)
6820 Przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
6822 Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
6823 Zakup nieruchomości
6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6826 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6826.1 Gmina - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - garaże
6826.2 Skarb Państwa - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - garaże
6826.3 Gmina - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spółdzielnie mieszkaniowe i podmioty zajmujące się budownictwem wielorodzinnym
6826.4 Skarb Państwa - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spółdzielnie mieszkaniowe i podmioty zajmujące się budownictwem wielorodzinnym
6826.5 Gmina - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokale mieszkalne
6826.6 Skarb Państwa - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokale mieszkalne
6826.7 Gmina - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokale użytkowe
6826.8 Skarb Państwa - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokale użytkowe
6833 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
6840 Sprzedaż nieruchomości
6840.1 Gmina - Sprzedaż nieruchomości
6840.2 Skarb Państwa - Sprzedaż nieruchomości
6841 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6841.1 Gmina- oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6841.2 Skarb Państwa - oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6842 Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6843.1 Gmina - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla właściecieli garaży
6843.10 Skarb Państwa - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla osób fizycznych
6843.11 Gmina - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla osób prawnych (bez spółdzielni mieszkaniowych)
6843.12 Skarb Państwa - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla osób prawnych (bez spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów zajmujących się budownictwem wielorodzinnym)
6843.13 Gmina - bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste
6843.2 Skarb Państwa - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla właścicieli garaży
6843.3 Gmina – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów zajmujących się budownictwem wielorodzinnym
6843.4 Skarb Państwa – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów zajmujących się budownictwem wielorodzinnym
6843.5 Gmina - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla właścicieli lokali mieszkalnych
6843.6 Skarb Państwa - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla właścicieli lokali mieszkalnych
6843.7 Gmina - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla właściceli lokali użytkowych
6843.8 Skarb Państwa - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla właściceli lokali użytkowych
6843.9 Gmina - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone dla osób fizycznych
6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6844.1 Gmina - oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6844.2 Skarb Państwa - oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6845.1 Gmina - Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6845.2 Skarb Państwa - Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6847 Służebności gruntowe
6847.1 Gmina - Służebności gruntowe
6847.2 Skarb Państwa - Służebności gruntowe
6850 Użyczanie nieruchomości
6851 Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
6853.1 Gmina - ( służebność przesyłu ) Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
6853.2 Skarb Państwa ( służebnośc przesyłu ) Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
6860 Tworzenie zasobu gruntów na cele rozbudowy pod budownictwo mieszkaniowe
6870 Organizacja zarządzania gruntami
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7125 Wykup mieszkań i lokali przez najemców
7125.1 Gmina - Sprzedaż lokali mieszkalnych
7125.2 Gmina - Sprzedaż lokali użytkowych
7351 Udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom
7352 Sprawozdawczość w zakresie udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij