Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Biuro Ochrony Środowiska

Symbol wydziału: RS
Nazwa: Biuro Ochrony Środowiska
Telefon: 32 7605375 (376, 451, 460, 463) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 18, 19, 20
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Katarzyna Naczyńska-Budnik Kierownik Więcej ... [Więcej ...]
Agnieszka Będkowska-Szulc Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Martyna Dawid Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Izabela Komaniecka Główny specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Barbara Manecka Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Sławomir Schulz Pomoc administracyjna Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0640 Sprawozdawczość na poziomie całej gminy
0642 Sprawozdawczość statystyczna
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3153 Dotacje
3226 Zobowiązania, poręczenia
603 Monitoring w zakresie ochrony środowiska
604 Informacje o środowisku i jego ochronie
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
6120 Ustanawianie form ochrony przyrody
6122 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
6123 Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom przewozowym
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
6150 Administrowanie łowiectwem
6151 Plany łowieckie
6152 Zezwalanie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców
6164 Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej
6171 Nadzór nad śródlądową gospodarką rybacką
6172 Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
6173 Rejestracja sprzętu pływackiego służącego do połowu ryb
620 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii, gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
6221 Pozwalanie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
6222 Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
6223 Pozwolenia zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska
6224 Pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza
6227 Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji i monitorowanie wielkości emisji
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
6234 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów
6235 Zgłaszanie posiadania oraz prowadzenia transportu odpadów
6236 Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
6237 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów oraz zezwolenia wstępne na prowadzenie instalacji, w której prowadzone są procesy odzysku
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
6251 Decydowanie o dopuszczalnym poziomie hałasu, w tym pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
6253 Pomiary emisji hałasu
631 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony wód i gospodarowania wodami
6320 Ustalanie stref ochronnych ujęć wody
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6332 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami
6341 Pozwolenia wodnoprawne
6342 Zgłaszanie instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia
640 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące ochrony powierzchni ziemi
641 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony powierzchni ziemi
642 Badanie jakości gleby i ziemi
645 Wydawanie opinii w zakresie ochrony powierzchni ziemi
6520 Ewidencja złóż kopalin
6521 Inwentaryzacja i bilanse zasobów złóż kopalin
6522 Przyznawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
6523 Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
6525 Analizy wykonawstwa prac w zakresie geologii surowcowej
6526 Zatwierdzanie kryteriów bilansowości złóż
6527 Zatwierdzanie projektu zagospodarowania złoża
6530 Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych
6531 Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych
6540 Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich
6541 Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
6570 Nadzór i kontrola nad prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji geologicznej
6571 Orzecznictwo w sprawach szkód powstałych w związku z robotami geologicznymi
6572 Zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych
6573 Kontrola realizacji planów prac geologicznych

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij