Wyszukiwanie
Informacje
Struktura urzędu
(P) Prezydent Miasta
(F) Skarbnik Miasta
(FZ) Zastępca Skarbnika
(FB) Referat Budżetu Miasta
(FE) Referat Egzekucji Administracyjnej
(FK) Referat Finansowo Księgowy
(FP) Referat Podatków
(FV) Biuro do spraw Centralnych Rozliczeń VAT
(PA) Audytor Wewnętrzny
(PD) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(PF) Pełnomocnik ds. Prognoz i Analiz Finansowych
(PG) Główny Specjalista do spraw Organizacyjnych
(PH) Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
(PI) Biuro Prasowe
(PK) Miejski Rzecznik Konsumentów
(PL) Wydział Zarządzania Kadrami
(PN) Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
(PP) Rzecznik Prasowy
(PR) Biuro Rady Miasta
(PT) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
(PZ) Wydział Zamówień Publicznych
(R) I Zastępca Prezydenta Miasta
(RB) Biuro Budownictwa
(RD) Wydział Infrastruktury Drogowej
(RG) Wydział Geodezji
(RI) Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(RL) Wydział Gospodarki Lokalowej
(RN) Biuro Gospodarki Odpadami
(RO) Biuro Obsługi Inwestora
(RR) Wydział Rozwoju Miasta
(RS) Biuro Ochrony Środowiska
(RW) Wydział Inwestycji
(RZ) Miejski Konserwator Zabytków
(S) II Zastępca Prezydenta Miasta
(SE) Wydział Edukacji
(SI) Biuro ds. Seniorów
(SK) Wydział Kultury i Sportu
(SN) Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
(SO) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
(SP) Wydział Polityki Społecznej
(SR) Referat Świadczeń
(Z) Sekretarz Miasta
(RK) Wydział Gospodarki Komunalnej
(ZI) Referat Informatyki
(ZK) Wydział Zarządzania Kryzysowego
(ZO) Wydział Organizacji i Zarządzania
(ZS) Wydział Spraw Obywatelskich
(ZT) Wydział Infrastruktury Techniczej
(ZU) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Wydział Infrastruktury Drogowej

Symbol wydziału: RD
Nazwa: Wydział Infrastruktury Drogowej
Telefon: 32 7605372 (371, 462) Faks: 32 7605420
E-Mail: ratusz@um.siemianowice.pl
Miejsce urzędowania: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, pok. 17, 62
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.00-17.00 wtorek-czwartek: 8.00-16.00 piątek: 8.00-14.00
WWW: http://www.um.siemianowice.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /UMSIEM/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 18' 19.76"N, 19° 01' 42.74"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7:00-17:00
wtorek-czwartek: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00

USC sobota: 08.00-14.00 zawarcie związku małżeńskiego

RATUSZ, ul. Jana Pawła II 10, +48 32 7605200
Herb


Personel wydziału
Adam Peterek Naczelnik Więcej ... [Więcej ...]
Ewa Błaszczyk Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Marta Burdzel Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Jan Chmielewski Zastępca Naczelnika Więcej ... [Więcej ...]
Izabela Grajdek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Michał Kowalczyk Główny Specjalista Więcej ... [Więcej ...]
Małgorzata Romanowska Podinspektor Więcej ... [Więcej ...]
Ireneusz Turek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
271 Dokumentacja zamówień publicznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3026.1 Obsługa finansowa - drogi
3026.2 Upomnienia
3026.3 Reklamy fakturowanie
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3033 Ewidencjonowanie dochodów, wykorzystania środków, dotacji i subwencji
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3036 Rewizja budżetu i jego bilansu
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3222 Rozliczenia
3226 Zobowiązania, poręczenia
3228 Obsługa księgowa w zakresie VAT
3234 Deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego
6851 Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych
6851.1 Reklamy poza pasem drogowym
6851.2 Reklamy w pasie drogowym
7003 Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7010 Planowanie inwestycji komunalnych
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7012 Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnych
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7014 Ewidencja inwestycji komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7021.1 Sprawy związane z drogami
7021.2 Remonty bieżące jezdni i chodników
7021.3 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
7030 Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalne
7031 Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych
7210 Zaliczanie dróg do określonej kategorii
7220 Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego
7221 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego
7222 Pomiary ruchu drogowego
7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa
7224 Wypadki drogowe
7225 Okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych
7226 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
7230.1 Sprawy z zakresu wykorzystania dróg w sposób szczególny
7230.10 Decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
7230.2 Uzgodnienia tras przejazdu pojazdów nienormatywnych
7230.3 Decyzje zezwalające na przejazd pojazdów nienormatywnych
7230.4 Decyzje zezwalajace na lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi publicznej
7230.5 Decyzje zezwalające na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
7230.6 Decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
7230.7 Decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam
7230.8 Decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót
7230.9 Decyzje określające warunki zajęcia pasa drogowego i ustalające wysokość opłaty przy usuwaniu awarii urządzeń
7231 Ustalanie miejsc postoju i opłat za parkowanie

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij